Obchodní podmínky

Společnost CT Praha, spol. s r.o., IČ 00537756, se sídlem Praha 4, Jeremenkova 1160/90a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8 dnešního dne vydává následující podmínky pro prodej zboží.

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost CT Praha, spol. s r.o. a na druhé straně je kupující (dále jen "Kupující"). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Definice

 1. Prodávajícím je společnost CT Praha, spol. s r.o., IČ 00537756, se sídlem Praha 4, Jeremenkova 1160/90a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 8.
 2. Kupujícím je registrovaný zákazník, kterému po splnění podmínek přidělil prodávající zákaznický účet přístupný po zadání přihlašovacího jména a hesla.
 3. Zbožím se rozumí zboží uvedené v nabídce prodávajícího, v den objednávky.
 4. Cenou rozumí se cena uvedená v ceníku prodávajícího platného v den objednávky.

III. Objednávání

Kupující objednává následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu CT Praha, spo. s r. o (dále jen "e-shop")
 • elektronickou poštou na adrese info@ctpraha.cz
 • osobně v provozovně CT Praha, spol. s r.o.
 • faxem
 • telefonicky.
V objednávce musí být uvedeny přinejmenším následující údaje:

 • označení kupujícího (jméno, příjmení, bydliště fyzické osoby, identifikační číslo nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby jednací jménem právnické osoby, kontaktní údaje - telefon, e-mail)
 • identifikace zboží podle katalogu prodávajícího
 • množství zboží.
Prodávající objednávku potvrdí, teprve potvrzením objednávky je kupní smlouva uzavřena. Potvrzením objednávky kupující potvrdí zboží, jeho cenu a způsob a dobu dodání zboží. Potvrzení může být provedeno písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění zveřejněním nového ceníku. Společnost CT Praha, spol. s.r.o. je zapojena do kolektivního systému REMA - ekologické nakládání s elektroodpadem.  Při prodeji zboží s možností elektrického napájení je automaticky účtován k položce poplatek za likvidaci elektroodpadu. Výše poplatku je stanovena dle aktuálního sazebníku REMA System.

V. Platební podmínky

CT Praha spol. s r.o. akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při přejímce zboží na prodejně
 • platba kartou pouze při přejímce zboží na prodejně
 • platba předem bankovním převodem
 • na dobírku  při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba na fakturu se splatností (posuzováno individuálně, pouze při opakovaných nákupech a splnění podmínek včasných úhrad faktur)
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví CT Praha, spol. s r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

VI. Dodací podmínky

CT Praha spol. s r.o. zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • osobní odběr
 • zasílání přepravní službou  - ČR
 • zasílání kurýrem (po Praze)
 • vlastní CT Praha autodopravou

Zboží bude kupujícímu dodáno na základě volby prodávajícího nebo podle dohody s kupujícím. Jiný způsob dodání zboží je třeba vždy předem dohodnout.

VII. Výměna zboží

V případě potřeby lze nepoužité a nepoškozené zboží vyměnit za jiný druh. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je mu doručeno jinak, než v původním obalu. Náklady na dopravu spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. 

VIII. Záruka 

Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, s výjimkou spotřebního materiálu. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním. Je právem prodávajícího určit jakým způsobem bude vada zboží odstraněna, tj. zda dojde k výměně zboží za jiné, bezvadné, či k opravě zboží, či ke slevě z ceny. Nároky z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

IX. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VOP se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.)

Platnost od 1.9.2015